11/12/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד למרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום ג’ בטבת תשע”ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ’ פרדה גנץ-דקייזר על עבודתה ועל הדו”ח שהגישה, ובפרט על הקפדתה שתקוים זהות בין תוכנית האם בקמפוס רופין ובין תוכנית המח”ר בבית חולים לניאדו, מבחינת תכני הקורסים, סגל ההוראה והמבחנים ומועדם. הקפדה זו מאפשרת למועצה להשכלה גבוהה להבטיח את רמתם האקדמית של מסגרות המח”ר.
  2. להסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד, לרבות אישור הפעלה קבוע לכיתה הלומדת את התוכנית בסיעוד במלואה בבית חולים לניאדו (מחוץ לקמפוס רופין) במסגרת המח”ר.