26/06/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד של המכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המקצועית ולהסמיך את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד.