14/01/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית למרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית.