19/03/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בביואינפורמטיקה למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' חיים וולפסון, ופרופ' אורה פורמן שולר על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
2. להסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בביואינפורמטיקה במתכונת חד-חוגית
3. ועדת המשנה מבקשת להעביר בתוך שנה (עד אפריל 2020), עדכון על קליטת סגל ליבתי חדש ומצב המאמצים לגיוס ראש התוכנית.