18/06/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להעניק לשנקר- הנדסה. עיצוב. אומנות הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה.
3. לא לאשר לשנקר- הנדסה. עיצוב. אמנות לפתוח מסלול התמחות ב'מערכות הספק' בתוכנית, כל עוד המוסד לא יוכיח שיש ביכולתו לקיים קורסי חובה כפי הנדרש אצל רשם המהנדסים.
4. עד לתחילת שנה"ל תש"פ, על המוסד לדווח על מספר התלמידים שהתקבלו לתוכנית כחריגים ונדרשו להשלים קורסי הכנה.