16/07/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה לאוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, ושלוחות חו"ל בדבר בקשת האוניברסיטה הפתוחה להסמיכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה, והיא מחליטה:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם.
  2. להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה.