11/04/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בכימיה במתכונת חד-חוגית לאוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ו’ בניסן תשע”ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו”ל והיא החליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ’ מניב צופר (הטכניון), ופרופ’ עדי פרוס (אוניברסיטת בן גוריון בנגב) על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
2. להסמיך את האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בכימיה במתכונת חד- חוגית.