11/04/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי החיים למכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' יהודה אסרף (הטכניון), ופרופ' הדר יצחק (האוניברסיטה העברית) על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
2. להסמיך את המכללה האקדמית אחוה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי החיים במתכונת חד-חוגית.