18/06/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' שלמה מורן (הטכניון), ופרופ' ציפי ארליך (האוניברסיטה הפתוחה) על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
2. להסמיך את המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב.