26/12/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב של המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה  להסמיך את המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב.