12/11/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בתוכניות הלימודים במדעי המחשב וביולוגיה חישובית במתכונת חד-חוגית, במדעי הצמח בחקלאות במתכונת חד-חוגית, בפיזיקה-כימיה מתכונת חד-חוגית, במדעי הכימיה והביולוגיה במתכונת חד-חוגית ובפסיכולוגיה ומדעי החיים במתכונת חד-חוגית לאוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג והיא מחליטה להסמיך את האוניברסיטה העברית להעניק תואר  ראשון בתוכניות המפורטות להלן:

  1. תואר ראשון (B.Sc.)במדעי המחשב וביולוגיה חישובית במתכונת חד-חוגית
  2. תואר ראשון (B.Sc.)במדעי הצמח בחקלאות במתכונת חד-חוגית
  3. תואר ראשון (B.Sc.)בפיזיקה- כימיה במתכונת חד-חוגית
  4. תואר ראשון (B.Sc.) במדעי הכימיה והביולוגיה במתכונת חד-חוגית
  5. תואר ראשון (B.Sc.) בפסיכולוגיה ומדעי החיים במתכונת חד-חוגית