12/11/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בתוכניות הלימודים בכימיה של חומרים במתכונת חד-חוגית ובמתמטיקה שימושית במתכונת חד-חוגית ותואר ראשון (B.A.) בלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט במתכונת דו-חוגית לאוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ד בחשון תש"פ (12.11.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג והיא מחליטה להסמיך את אוניברסיטת בר אילן להעניק תואר ראשון בתוכניות המפורטות להלן:

  1. תואר ראשון (B.Sc.) בכימיה של חומרים במתכונת חד-חוגית
  2. תואר ראשון (B.Sc.) במתמטיקה שימושית במתכונת חד-חוגית
  3. תואר ראשון (B.A.) בלימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט במתכונת דו-חוגית