14/01/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בתוכניות הלימודים במדעי המחשב במתכונת דו-חוגית, במתמטיקה, במתכונת דו-חוגית, ובמתמטיקה ומדעי המחשב במתכונת חד-חוגית לאוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג והיא מחליטה להסמיך את אוניברסיטת אריאל להעניק תואר ראשון בתוכניות המפורטות להלן:

  1. תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב במתכונת דו-חוגית
  2. תואר ראשון (B.Sc.) במתמטיקה במתכונת דו-חוגית
  3. תואר ראשון (B.Sc.) במתמטיקה ומדעי המחשב במתכונת חד-חוגית