16/07/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בתזונה למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' בטי שוורץ (האוניברסיטה העברית), ופרופ' יואב שרוני (אוניברסיטת בן גוריון בנגב) על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להסמיך את המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בתזונה.