18/07/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בהנדסת תעשיות מים למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תעשיות מים המתקיימת במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון חג-חוגי (B.Sc.) בהנדסת תעשיות מים.