14/02/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בהנדסת תעשיה וניהול לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, בדבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (.(B.Sc בהנדסת תעשייה וניהול המתקיימת בעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים והיא החליטה להסמיך את עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (.(B.Sc בהנדסת תעשייה וניהול.