18/07/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בהנדסת בניין למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת בניין המתקיימת במכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת בניין.