04/04/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי החי למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' ישראל רוזנבוים ופרופ' יוסף טרקל על הדו"ח שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להעניק למכללה האקדמית תל-חי הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.Sc.) במדעי החי.