29/05/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי המזון של המכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות פרופ' בטי שוורץ ופרופ' אילת פישמן על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתן עד כה.
  2. לאמץ את חוות הדעת שהוגשה ולהעניק למכללה האקדמית תל- חי הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המזון.