17/07/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי המחשב למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, כאשר לפניה חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב של המכללה האקדמית אשקלון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יהודית גל עזר ופרופ' דניאל דויטש על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.

2.         להעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה להעניק תואר ראשון במדעי המחשב.