14/08/18

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי התזונה למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, כאשר לפניה חוו"ד הסוקרים אשר בדקה את תוכנית הלימודים תואר ראשון חד-חוגי (B.Sc.) במדעי התזונה למכללה האקדמית אשקלון, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' בטי שוורץ ולפרופ' יואב שרוני על החוו"ד שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.Sc.) במדעי התזונה.