18/06/19

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי המחשב באמצעות איגום קורסים לאפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרת על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
2. להסמיך את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.Sc.) במדעי המחשב במסגרת איגום קורסים.