30/04/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי המחשב במסגרת איגום קורסים לעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרת על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.
  2. להסמיך את עזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (Sc.) חד-חוגי במדעי המחשב במסגרת איגום קורסים.