24/09/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי במדעי המחשב והמידע למרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' שלמה מורן ופרופ' מרק לסט, על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון חד-חוגי B.Sc.)) במדעי המחשב והמידע Computer and Information Sciences) (Bachelor of.