18/08/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בפיסיקה-מתמטיקה באמצעות איגום קורסים למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' בנימין סבטיצקי ופרופ' ג'רמי שיף על חוות דעתם ועל עבודתם.
  2. להסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בפיסיקה-מתמטיקה (Physics – Mathematics) באמצעות איגום קורסים.
  3. עד סוף שנה"ל תשפ"ב על המוסד להעמיד בראש התוכנית חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה שלו מעמד קבע במוסד.