07/03/17

הסמכה להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בפסיכוביולוגיה לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' אהרון ולר ופרופ' ליאון דעואל על הדו"ח שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להעניק לאוניברסיטת בן גוריון הסמכה להעניק תואר ראשון חד חוגי (B.Sc.) בפסיכוביולוגיה.