30/04/20

הסמכה להעניק תואר ראשון (LL.B.) במשפטים למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה

התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה ובחוות הדעת

שהגישה הוועדה, והיא  החליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' חיים זנדברג על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה ולהעניק למרכז האקדמי פרס הסמכה להעניק ראשון (LL.B.) במשפטים