11/12/18

הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה (LL.M.) בתוכנית הלימודים במשפטים למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים, והיא החליטה לאמצן, כלהלן:

  1. להודות לפרופ' חיים זנדברג ופרופ' עמנואל גרוס על עבודתם.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי שערי משפט הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה  (LL.M.)  בתוכנית הלימודים במשפטים .