26/06/18

הסמכה להעניק תואר שני (LL.M.) ללא תזה במשפטים לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' גור אריה אשר בדקה את תוכנית הלימודים ולסוקר אשר בדק את התוכנית המתוקנת והגיש את חוות דעתו.
  2. הסוקר בדק כי המוסד אכן תיקן את כל הליקויים שפורטו בדוחות הוועדה המקצועית.
  3. לאור חוות דעתו החיובית של הסוקר, להעניק הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (.LL.M) ללא תזה במשפטים.