16/10/18

הסמכה להעניק תואר שני (LL.M.) עם תזה במשפטים למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018)  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 16.10.2018 בנושא שבנדון לאחר שוועדת המשנה דנה בדו"ח הוועדה הבודקת ולאחר שוועדת המשנה נפגשה עם נציגי המכללה ושמעה את טיעוניהם.  המל"ג החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' פנחס שיפמן על עבודתה ועל המלצותיה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה קיבלה את טיעוני המוסד בדבר מומחיות בודקי התזות ואת הסבריו לגבי הסטייה החד פעמית מהחלטת מל"ג בדבר בודק אוניברסיטאי בתזה.
  1. לאור זאת, מחליטה המל"ג להעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה להעניק תואר שני (LL.M.)  עם תזה במשפטים.
  2. המועצה להשכלה גבוהה רושמת בפניה את התחייבות המוסד לפנות בעתיד מראש לקבלת אישור לסטייה כלשהיא מההחלטות שקבעה המל"ג.