17/12/19

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) בחינוך (ללא תזה) למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' שונית רייטר ופרופ' אדם ניר על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להסמיך את מכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר שני (M.A.) בחינוך (ללא תזה).