06/03/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) בכלכלה יישומית למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון, והחליטה לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסכמה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בכלכלה יישומית