18/08/20

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה של הספורט למסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה של הספורט.