23/06/20

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית לעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה           התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון    ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים בנושא והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' עודד שוסייב ופרופ' יעקב בורטמן על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק לעזריאלי, המכללה האקדמית להנדסה הסמכה להעניק תואר שני (A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית.