12/02/19

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני למכללה האקדמית תל- אביב-יפו

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והיא החליטה לאמצן, כלהלן:
1. להודות לפרופ' מרים ארז ופרופ' אילן משולם על עבודתם.
2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית תל-אביב-יפו הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה ( M.A.) בתוכנית הלימודים בייעוץ ופיתוח ארגוני .