14/01/20

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון  ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' שאול פוקס ולפרופ' יאיר עמיחי המבורגר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק למרכז האקדמי פרס הסמכה להעניק תואר שני (A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני.