07/03/17

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלוגיסטיקה ומערכות ימיות למרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בלוגיסטיקה ומערכות ימיות.