08/08/17

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי גליל למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' גדעון ביגר ופרופ' משה ענבר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי גליל.