13/11/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות למרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות דעת הסוקרים, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים אשר בדקו את התוכנית והגישו את חוות דעתם.
  2. להעניק הסמכה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן להעניק תואר שני (M.A) ללא תזה בלימודי שוק ההון ובנקאות.