18/07/17

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך לאוניברסיטה הפתוחה והסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד יולי 2019, למסלול הלימודים עם תזה

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) במינהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך  והסמכה זמנית נוספת לשנתיים דהיינו עד יוני 2019 למסלול הלימודים עם התיזה.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה של מסלול הלימודים עם התיזה, יבדקו עבודות התיזה על ידי הסוקרים.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".