14/01/20

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות למכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני (A.) ללא תזה במינהל מערכות בריאות.