26/06/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בנדל"ן למכללה האקדמית נתניה

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בנדל"ן.