26/06/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית למכללה האקדמית תל-אביב -יפו

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אבי שגיא- שוורץ על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית תל-אביב יפו הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית.