30/04/20

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית למרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה ולהעניק הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית.