08/08/17

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בקרימינולוגיה למכללה האקדמית אשקלון

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בקרימינולוגיה.