18/07/17

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) עם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה של האמנויות לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני (M.A.) עם ובלי תזה במדיניות ותיאוריה של האמנויות.