12/02/19

: הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה חברתית למרכז הבינתחומי בהרצליה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
1. להודות לוועדה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישו לה.
2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה חברתית.