24/09/20

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה – במגמות: קלינית, שיקומית, רפואית ותעסוקתית למכללה האקדמית תל-אביב-יפו

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 15.9.2020 לגבי הנושא שבנדון ובדו"ח המסכם שהגישו חברי הוועדה והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לחברי הוועדה על עבודתם ועל דו"ח הוועדה שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות חברי הוועדה ולהסמיך את המכללה האקדמית תל-אביב יפו להעניק תואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה- במגמות: קלינית, שיקומית, רפואית ותעסוקתית.