14/08/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.A.T.) ללא תזה בטיפול באמצעות מוסיקה למכללת לוינסקי לחינוך

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המקצועית ולהסמיך את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.A.T) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול במוזיקה.
  3. בהתאם לדו"ח ועדת גרונאו, משרד החינוך הצהיר כי תכנית זו תהיה תכנית מתוקצבת וכי בכוונת המכללה לגבות בתוכנית זו שכר לימוד מתוקצב בלבד. מכללת לוינסקי אישרה כי כך תפעל.