11/12/18

הסמכה להעניק תואר שני (M.A.A.T.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה ומחול; וטיפול באמצעות אמנויות – טיפול במוסיקה, לרבות התוכניות הייעודיות למטפלים בפועל, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המקצועית ולהסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – ביבליותרפיה; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית; טיפול באמצעות אמנויות- טיפול בתנועה ומחול; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול במוזיקה, לרבות התוכניות הייעודיות למטפלים בפועל (אמנות חזותית; מוזיקה; ביבליותרפיה ותנועה ומחול).
  3. בהתאם לדו"ח ועדת גרונאו, משרד החינוך הצהיר שבכוונת המכללה לגבות בתוכניות אלו זו שכר לימוד מתוקצב בלבד. מכללת דוד ילין אישרה כי כך תפעל.